I. ОРГАНИЗАТОР.
Чл.1.“Десизо Монни Ритейл”
AD, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.“Гривишко шосе“ №6, наричан за краткост по-долу „MONNI.BG“ или Организатор/а/ът.

II. ЗА ТОМБОЛАТА.
Чл.2.
MONNI.BG организира игра- томбола за общо 21 (двадесен и една награди) от които – 10 ваучера по 100лв, 10 подаръчни комплекта и 1 екскурзия за двама, в която може да се участва при изпълнение на всички условия на играта, описани по-долу в периода от 07.10 – 19.11.2020 г.

III. УЧАСТНИЦИ.
Чл.3. В томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 1
6 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Общи условия и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

IV. УСЛОВИЯ.
Чл.4. Всеки участник в Играта „
Scan&Win“ трябва да изпълни следните условия в специалната страница на играта /линк/, за да има право да вземе участие в томболата:
1. Сканиране на
QR код, който се намира в обособени места във физическите магазини на марката, както и принтирани по дрехите от лимитираната колекция „Glich“.

2. Сподели играта в личния си профил във Фейсбук.
2. Ако е печеливш участник, той трябва да предостави контакти за връзка: имена, адрес, телефон и
e-mail.
3. V. НАГРАДИ.
Чл.5. Общият брой награди е 21 / двадесет и една / както следва:
1. 10х100лв – десетима печеливши ще спечелят ваучер на стойност 100лв за закупуване на избрана от тях стока от магазинете на
MONNI.
2. 10 подаръчки комплекта, които включват в себе си – вратовръзка, кърпичка и бутонели.
3. 1х Почивка за двама до Банско.

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ;
Чл.6. Томболата се организира и провежда само за територията на Република България.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея.
Чл.8. (1) Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.
(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.
Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта
www.monni.bg
Чл.10. Правилата на томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.
Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в жребия за спечелване на една от
21 награди.

(2) Предоставянето на снимките от страна на участниците, автоматично означава съгласие същите да бъдат качени и използвани на сайта на Организатора. Освен снимките ще бъдат използвани и името и града посочени от участника.

(3) С качването на снимка за целите на участието си всеки участник декларира и гарантира следното по отношение на нейното съдържание:

1. съдържанието, което качва, няма да бъде неподходящо, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:

2. съдържанието, което качва, не съдържа лични данни, или ако съдържа такива, същите са замъглени от участника до степен, в която не са разпознаваеми;

3. в случай че каченото съдържание представлява произведение на фотографското изкуство и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, такива, които са били фотографирани, записани и т.н.), Участникът декларира и гарантира, че притежават и/или е уредили всички необходими права и/или правомощия за това (доколкото това се изисква по силата на съответно приложимия закон), да използват съдържанието за целите на участието си;

4. в случай че качено съдържание породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на Организатора или трети лица, Организаторът ще има право веднага да премахне и отстрани това съдържание;

5. съдържанието, което качва, не съдържа компютърни вируси или други програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

6. ще обезщети Организатора за всякакви вреди, които Организаторът може да претърпи в резултат на съдържанието на снимка, която участникът е качил.

(1) Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящия член.

Чл.12. Участието се извършва посредством следния механизъм:
1. Изтеглянето на наградите е на
19.11.2020г посредством томбола на случаен принцип. След сканиране на QR код всеки участник ще разбере дали участва в томболата за една от тези награди.
2. Няма ограничение при участието в тегленето.
3. Един участник, имащ повече от едно сканиране, може да спечели само веднъж. За избягване на съмнение един участник може да спечели само веднъж за целия период на играта.
Чл.13. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившите участници във фейсбук страницата на Организатора: https://www.facebook.com/
Monni.bg/ и ще се свърже с всеки един от печелившите.
(2) Наградите ще бъдат раздадени в магазин
MONNI в търговски център The Mall, на 19.11.2020 в 18:00ч.
(3) Всеки един от печелившите задължително трябва да присъства на посочената по-горе дата и час за получаване на съответната наградаа.
(6) Спечелилият участник се съгласява, че ще посети избрания от Организатора хотел във времето, посочено от Организатора и ще заснеме и качи поне 3 сторита и 1 публикация самостоятелно от престоя си в него, като част от наградата си в играта. Същите видеа, снимки и сторита от почивката на спечелилия участник и семейството му, ще бъдат предоставени на Организатора за разпространение в социалните мрежи на същия.
Чл.14. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.
Чл.15.(1) Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организаторът.
(2) Организаторът на Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта, а именно: две имена, снимки, видеа с изобразяването на участника и/или негови близки,
e-mail, телефон и адрес, единствено по повод и във връзка с Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.
(3) Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, включително и данните на непълнолетни лица, за които участникът има родителски или попечителски права, се предоставя в момента на доброволно им включване в Играта, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска писмени деларации- съгласия в този смисъл на печелившите участници.
(4) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.
(5) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, посочена на уебсайта на Организатора и поставена в търговските му обекти от магазинната мрежа.
Чл.16. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).
Чл.17. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Клиентите за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Клиентите.
Чл.18. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Томболата, се прилагат Общите условия на „Десизо Монни Ритейл“ ЕТ, посочени на сайта www.
monni.bg, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.
В сила от
07.10.2020 г.