І. Обща информация

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите клиенти, така и за Десизо Монни Ритейл АД. Затова за нас е важно клиентите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация. Настоящата политика за личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на клиентите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги и стоки, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които клиентите имат във връзка с обработването на лични данни от Десизо Монни Ритейл АД. Тази политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Десизо Монни Ритейл АД събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги. Тя не се прилага, когато клиентите посещават уеб-сайт на фирмата. В такива случаи събирането и обработването на лични данни ще се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за съответния уеб-сайт или приложение.

ІІ. Лични Данни, събирани от клиентите

  • Име Фамилия
  • Мейл
  • Телефон
  • Местоживеене /Населено място/
  • Учебно заведение /За абитуренти/

ІІІ. Защо събираме лични данни

1. Лични данни от клиентите се събират само и единствено за маркетингова дейност.

ІV. Обработка на лични данни

1. Ние обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин; 2. Ние оработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство; 3. Ние обработваме лични данни, за да предоставяме на клиентите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности; 4. Ние предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме. 5. Ние съобщаваме на клиентие какви лични данни събираме, както и защо и как 6. Ние обработваме лични данни само за законни цели. 7. Ние зачитаме правата, които клиентите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др. 8. Ние въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите клиенти от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

V. Как събираме личните данни

1. Чрез попълване на данните от клиента в уеб сайта на фирмата 2. Чрез доброволно предоставяне на данните от клиента по време на покупка.

VІ. Как обработваме личните данни

1. Данните се събират в специално изработена база данни на клиентите, съдържаща само и единствено информацията, описана в точка ІІ. 2. Данните се съхраняват електронно както в магазините, така и в управлението на компанията в гр. Плевен.

VІІ. Колко време съхраняваме личните данни

1. Десизо Монни Ритейл АД съхранява личните данни на клиентите за срок от 3 години от датата на въвеждане

VІІІ. Защита на личните данни на клиентите

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за Десизо Монни Ритейл АД. Ето защо, защитата на личните данни е от първостепенно значение, както за нашите клиенти, така и за компанията. Наша основна цел е клиентите да се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на Десизо Монни Ритейл АД. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Десизо Монни Ритейл АД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност. Ако искате всичките лични данни да Ви бъдат изтрити от сайта, моля изпратете e-mail на gdpr@monni.bg с данни Имена и E-mail. Ние ще изтрием Вашите данни в срок от 72часа и ще Ви бъде върнат отговор.

ІХ. От кога влизат в сила политиката за лични данни

Тази Политика за личните данни е актуална към 23.05.2018 година. Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Десизо Монни Ритейл АД, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни). Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на www.monni.bg